ADI > Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Informácie o ponukách, cenách, dodacích podmienkach, balení, platobných podmienkach, omeškaných platbách, daniach, vyššej moci, zárukách, duševnom vlastníctve, obmedzení zodpovednosti a dodržiavaní právnych predpisov.

Pokiaľ nie je písomné dohodnuté inak, na všetok predaj špecifikovaný na prvej strane tohto dokumentu realizovaný Resideo s.r.o., organizačnou zložkou Resideo, s.r.o. - Security Products o.z. („dodávateľ“) kupujúcemu sa bez výnimky vzťahujú nasledujúce podmienky.
 1. VÝHRADNÉ PODMIENKY. Predaj dodávateľa sa výslovne obmedzuje na predaj podľa podmienok obsiahnutých v tomto dokumente a akékoľvek dodatočné prípadne odlišné podmienky uvedené v objednávke kupujúceho alebo inom dokumente, zmluve alebo dohode sa považujú za podstatnú zmenu a dodávateľ ich odmieta a nie sú pre neho záväzné. Prijatie objednávky kupujúceho dodávateľom je striktne podmienené súhlasom kupujúceho s podmienkami v ich celistvosti tak ako sú obsiahnuté v tomto dokumente. Ak neexistuje žiadna písomná objednávka, prijatie dodávky od dodávateľa kupujúcim predstavuje prijatie týchto podmienok v ich celistvosti kupujúcim. Akékoľvek iné podmienky zo strany kupujúceho sú výslovne vylúčené.
 2. CENOVÁ PONUKA/CENY. Dodávateľ môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť ceny a špecifikáciu všetkého tovaru okrem toho, keď cenová ponuka dodávateľa predstavuje pevne stanovenú cenovú ponuku iba pokiaľ kupujúci vystaví objednávku v lehote špecifikovanej v cenovej ponuke, alebo pokiaľ táto lehotu neuvádza, do 30 dní. Kupujúci musí vyžiadať odoslanie celého objemu objednaného tovaru do 12 mesiacov odo dňa objednávky, inak na skutočne dodaný objem tovaru môže dodávateľ uplatniť štandardné ceny platné v deň dodania podľa uváženia dodávateľa, aj napriek už realizovanej fakturácii. Pokiaľ sa výslovne neuvádza inak, ceny nezahŕňajú inštaláciu, spustenie, vyradenie z prevádzky prípadne údržbu. Všetko náradie, návrhy, nákresy a iné duševné vlastníctvo vytvorené alebo dodané podľa tohto dokumentu je vo vlastníctve výrobcu príslušného tovaru. Pokiaľ kedykoľvek náklady na materiál dodávateľa stúpnu o 5% a viac, dodávateľ môže pre existujúce a budúce cenové ponuky dodávateľa a/alebo objednávky kupujúcich náležite zvýšiť cenu všetkých tovarov, ktorých sa zvýšenie týka.
 3. PLATBA. Pokiaľ dodávateľ neuviedol inak, všetky platby sú denominované v euro (EUR) a sú splatné na účet dodávateľa do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prehodnotiť bonitu kupujúceho a pokiaľ kupujúci nespĺňa dodávateľove požiadavky na bonitu, môže dodávateľ tieto požiadavky zmeniť alebo stiahnuť bez oznámenia a požadovať záruky, zabezpečenie alebo platbu vopred pre ďalšie dodávky tovaru. Na faktúry neuhradené do dňa splatnosti sa vzťahuje úrok z omeškania vo výške 2% mesačne nad základnú úrokovú sadzbu Európskej Centrálnej Banky platnú v daný deň (alebo maximálnu zákonom povolenú sadzbu). Kupujúci znáša všetky náklady na vymáhanie dlžných čiastok, vrátane nákladov na právne poradenstvo.
 4. DODÁVKY. Dodacie lehoty pre tovary podliehajú pôvodným EXWORKS (Incoterms 2000) v prevádzke dodávateľa, pričom riziko vzniku straty alebo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru prepravcovi na prepravu. Všetky dodacie lehoty sú len orientačné pokiaľ nebolo s dodávateľom písomne dohodnuté inak. V lehote 14 dní odo dňa doručenia musia byť všetky nedostatky písomne nahlásené dodávateľovi v opačnom prípade sa má za to, že tovar bol riadne doručený a prijatý. Kupujúci zodpovedá za všetky omeškania alebo zvýšené náklady vzniknuté dodávateľovi v dôsledku alebo súvisiace s konaním prípadne nekonaním kupujúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením plnej ceny za tovar a do zaplatenia plnej ceny za tovar, kupujúci uzavrie komplexné poistenie tovaru v prospech dodávateľa, zabezpečí, aby sa na tovar nevznikli žiadne ťarchy alebo zabezpečovacie práva a tretie strany náležite upovedomí o výhrade vlastníctva.
 5. DANE. Čiastka všetkých príslušných daní sa pripočíta k cene a bude uhradená kupujúcim pokiaľ kupujúci neposkytol dodávateľovi certifikáty o výnimke prijateľné pre príslušného správcu dane.
 6. VYŠŠIA MOC. Zmluvná strana nie je zodpovedná za žiadne škody alebo omeškania spočívajúce vo výrobe alebo dodávke tovaru, pokiaľ boli spôsobené prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle tejto zmluvnej strany, ktorá bráni v splnení jej povinností, a to okrem iného aj oneskorené získanie alebo odmietnutie udelenia vývozných licencií alebo ich pozastavenie alebo odňatie, alebo iné úkony akýchkoľvek štátnych orgánov a/alebo orgánov verejných mocí, ktoré by mohli obmedziť schopnosť zmluvnej strany plniť svoje záväzky, požiar, zemetrasenie, záplavy, nepriaznivé poveternostné podmienky, , karanténa, epidémie, pandémie alebo iné regionálne zdravotnícke krízové stavy, pracovné štrajky a blokády, nepokoje, spory, vzbury, občianske nepokoje, ozbrojené konflikty, teroristické útoky alebo vojnové konflikty (alebo ich hrozba). Pokiaľ trvanie akejkoľvek vyššej moci bude pretrvávať viac ako 90 dní, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán objednávku kupujúceho zrušiť a kupujúci uhradí dodávateľovi všetky náklady vzniknuté dodávateľovi v dôsledku zrušenia objednávky. V prípade omeškania dodávky tovaru alebo plnenia z dôvodu trvania vyššej moci alebo z dôvodu na strane kupujúceho, bude doba dodania alebo plnenia náležite predĺžená o dobu, o ktorú sa dodávka dodávateľa reálne omeškala alebo o dobu dohodnutú zmluvnými stranami. Pokiaľ je dodávateľ v omeškaní s dodávkou alebo dodávku tovaru neuskutoční, jedinou možnosťou nápravy, ktorú môže kupujúci voči dodávateľovi použiť je možnosť zrušiť objednávku kupujúceho, a to prostredníctvom vopred zaslaného písomného oznámenia dodávateľovi. Dodávateľ je oprávnený na základe svojho výlučného uváženia tovar objednaný na základe objednávky dodať v jednej alebo viacerých zásielkach.
 7. STORNO. Objednávku kupujúceho nemožno stornovať bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa. Pokiaľ dodávateľ poskytol svoj súhlas, kupujúci aj napriek uvedenému znáša poplatky spojené so stornom, ktoré môžu zahŕňať (a) úpravy ceny v závislosti od množstva doručeného tovaru, (b) všetky náklady, či už priame alebo nepriame, vzniknuté a pripísateľné zrušenej objednávke kupujúceho, (c) plnú výšku nákladov na špeciálne materiály požadované pre tovar na zákazku, a (d) náležitú odmenu pokrývajúcu alikvotnú časť nákladov a predpokladaného zisku v súlade s pravidlami odvetvia. Dodávateľ môže stornovať zákazku kupujúceho, či už celú alebo jej časť, v prípade porušenia týchto podmienok zo strany kupujúceho, ak je na kupujúceho vyhlásený konkurz, je v predĺžení, spoločnosť kupujúceho bola zrušená alebo je pod nútenou správou.
 8. NÁHRADA ŠKODY V PRÍPADE PORUŠENIA. (a) Dodávateľ sa zaväzuje (i) obhájiť alebo urovnať akúkoľvek žalobu, súdny spor alebo konanie vznesené voči kupujúcemu iniciované výlučne na základe nároku vyplývajúceho zo skutočnosti, že tovar vyrobený spoločnosťami v skupine dodávateľa a poskytovaný výhradne dodávateľom podľa tohto dokumentu priamo porušuje patent tretej osoby, autorské právo alebo topografiu platnú v Slovenskej republike a (ii) uhradí náklady a náhradu škody priznanú platným rozsudkom tretej osobe, pod podmienkou, že: (A) dodávateľ bol bez meškania písomne informovaný o danom nároku, (B) dodávateľ má nad obhajobou alebo vyrovnaním výlučnú kontrolu a angažuje právnych poradcov podľa výberu dodávateľa, a (C) kupujúci dodávateľovi poskytol všetky dostupné informácie a súčinnosť. Keďže dodávateľ má výhradnú kontrolu nad riešením sporov vzniknutých z porušenia tohto dokumentu, v žiadnom prípade dodávateľ nezodpovedá za náklady na právne poradenstvo vzniknuté kupujúcemu, pokiaľ mu také náklady vzniknú. Dodávateľ nezodpovedá za žiadne nároky týkajúce sa tovaru, ktorý nebol vyrobený spoločnosťou v skupine dodávateľa, avšak dodávateľ poskytne kupujúcemu náhradu priznanú výrobcom daného tovaru pokiaľ je dodávateľ na náhradu oprávnený. (b) Dodávateľ nezodpovedá za žiadne vyrovnanie alebo zmier vo veci nároku vzneseného treťou stranou bez písomného súhlasu dodávateľa. Dodávateľovi nevzniká povinnosť a ods. 8 tohto dokumentu sa nevzťahuje na žiadny nárok vznesený v súvislosti s porušením práv duševného vlastníctva tretej osoby (i) v dôsledku tovaru, ktorý nevyrobili spoločnosti v skupine dodávateľa, (ii) v dôsledku kombinácie tovarov s inými prvkami pokiaľ bolo možné porušeniu predísť v prípade nepoužitia danej kombinácie, (iii) v dôsledku tovarov, ktoré prešli modifikáciou pokiaľ bolo možné porušeniu predísť v prípade nepoužitia modifikácie, (iv) v dôsledku tovarov použitých na účel iný ako pôvodný, (v) v dôsledku software, pokiaľ je software iný ako posledná verzia software poskytnutého spoločnosťou v skupine dodávateľa. Kupujúci sa zaväzuje obhájiť, odškodniť a ochrániť dodávateľa pred nárokmi, súdnymi žalobami alebo konaniami akéhokoľvek druhu vyplývajúcimi z výnimiek špecifikovaných v ods. 8(b) tohto dokumentu. (c) Kedykoľvek po vznesení nároku alebo ak sa dodávateľ domnieva, že nárok bude vznesený, prípadne príslušný súd vydá súdny príkaz, proti ktorému sa nemožno odvolať, dodávateľ podľa vlastného uváženia (i) zabezpečí kupujúcemu právo pokračovať v používaní daného tovaru, (ii) nahradí alebo modifikuje daný tovar, (iii) prijme vrátanie tovaru a nahradí kúpnu cenu, od ktorej bude odpočítaná ročná amortizácia vo výške 20% počínajúc dátumom odoslania. Uvedené stanovuje úplnú zodpovednosť dodávateľa a výhradné právo kupujúceho v prípade akéhokoľvek skutočného alebo údajného porušenia práv duševného vlastníctva. Ods. 8 tohto dokumentu nahrádza inú výslovnú, predpokladanú alebo zákonom stanovenú zodpovednosť za škodu.
 9. SOFTWARE. Pokiaľ je software, či už predávaný samostatne bez tovaru alebo inštalovaný na tovare, riadi sa nasledujúcimi podmienkami, pokiaľ k software bola priložená licenčná zmluva. Kupujúci môže svoju licenciu k software previesť na tretiu osobu iba v prípade, že kupujúci predáva tovar, na ktorom je software nainštalovaný alebo v rámci svojej distribúcie alebo činnosti inštalácie produktov predáva samostatnú časť software. Na software sa týmto poskytuje licencia a nie je predmetom predaja. S výhradou dodržania týchto podmienok zo strany kupujúceho, a s výhradou vyššie uvedeného dodávateľ udeľuje licenciu pre osobné použitie, obmedzenú a nevýhradnú na používanie objektového kódu software výhradne pre interné účely kupujúceho. Licencia je limitovaná na určitý tovar a/alebo územie(a) (ak existujú) tak ako sa uvádza na objednávke kupujúceho, pre ktorý tento dokument slúži buď ako cenová ponuka alebo potvrdenie ponuky. Akékoľvek iné použitie nie je povolené. Dodávateľ (prípadne jej dodávatelia) si vyhradzuje vlastnícke právo k akémukoľvek software poskytnutému podľa tohto dokumentu, ktorý obsahuje dôverné a proprietárne informácie a ktorého vlastníctvo zahŕňa bez obmedzenia všetky práva z patentov, autorské právo, ochranné známky a obchodné tajomstvo. Kupujúci nebude vyvíjať žiadne kroky smerujúce k predaju, prevodu, poskytnutiu sublicencie, reverznému inžinierstvu, demontáži alebo opätovnej distribúcii software, s výnimkou ako výslovne povoľuje tento dokument. Kupujúci tiež nebude software kopírovať, zverejňovať alebo zobrazovať prípadne ho inak poskytovať tretím osobám (s výnimkou na základe písomného splnomocnenia dodávateľa) ani neumožní nepovolené používanie software. Dodávateľ môže licenciu vypovedať pokiaľ kupujúci poruší tieto podmienky.
 10. ZÁRUKA.

  Dodávateľ sa po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania, prípadne po takú dobu akú dodávateľ písomne oznámil kupujúcemu alebo ako je uvedená v produktovom katalógu dodávateľa, na zozname tovaru, vo faktúre alebo na samostatnom záručnom liste zaručuje, že tovar je vo všetkých podstatných ohľadoch prostý chybných materiálov a výrobných vád a je v súlade s príslušnými špecifikáciami a/alebo výkresmi výrobcu.

  Kupujúci tovar, ktorý nespĺňa požiadavky vráti v záručnej lehote, s tým, že dodávateľ znáša náklady na dopravu a dodávateľ (podľa vlastného uváženia) opraví alebo nahradí tovar alebo v cene tovaru poskytne dobropis a vráti tovar s najnižšími predplatenými nákladmi na zaslanie. Dodávateľ neprijme žiadny tovar na reklamáciu bez predchádzajúceho získania autorizačného čísla (RMA). Dodávateľ nezodpovedá za žiadne programovanie výrobku prípadne údaje obsiahnuté vo výrobkoch, ktorú sú vrátené na reklamáciu. Postup dodávateľa pri reklamácii výrobkov vrátených v záručnej dobe je požiadanie dostupný u dodávateľa. Na vymenené alebo opravené výrobky sa vzťahuje záručná lehota v dĺžke zostatku pôvodnej záručnej lehoty predĺžená o čas potrebný na opravu alebo výmenu výrobku.

  Bez ohľadu na predchádzajúce, sa výrobky vystavené kontaminácii, opotrebovaniu alebo vyhoreniu v dôsledku používania sa nepovažujú za chybné v dôsledku kontaminácie, opotrebovania alebo vyhorenia. Záruka sa na výrobky nevzťahuje pokiaľ podľa uváženia dodávateľa alebo výrobcu vada alebo škoda na výrobku bola spôsobená alebo vznikla v súvislosti s inštaláciou, kombináciou s inými súčiastkami a/alebo výrobkami, úpravou na alebo opravou výrobkov iných ako výrobkov dodávateľa, alebo ak vada alebo škoda na výrobku vyplýva z konania alebo nekonania, zneužitia alebo zanedbania kupujúceho. Záruka sa rovnako nevzťahuje pokiaľ boli poškodené záručné nálepky, sériové čísla alebo čísla šarží. Keďže dodávateľ je distribútorom výrobkov vyrobených tretími stranami, obmedzuje sa jeho zodpovednosť zo záruky za vady a náhradu škody v súvislosti s týmito výrobkami na záruky a náhradu škody prijatú výrobcom výrobkov.

  Software, či už predávaný samostatne alebo inštalovaný na výrobkoch bude dodávaný na nosiči, ktorý bude bez výrobných a materiálových vád s výhradou bežného používania a to po celú záručnú dobu hardware a/alebo systému. Počas tohto obdobia dodávateľ bezodplatne vymení každý chybný nosič. Čo sa kvality resp. výkonu software alebo údajov týka, sú dodávané "TAKÉ AKÉ SÚ" BEZ ZÁRUKY.

  Pokiaľ dodávateľ poskytuje kupujúcemu služby, vrátane bez obmedzenia, na školenia alebo súčinnosti pri konfigurácii a inštalácii tovaru, dodávateľ poskytne služby v súlade so zaužívanými odbornými zvyklosťami a za ceny uvedené v aktuálnom cenníku dodávateľa. Dodávateľ nezodpovedá kupujúcemu za škody vzniknuté v súvislosti s poskytovaním služieb pokiaľ kupujúci za služby nezaplatil a v takom prípade sa dodávateľ po dobu 6 mesiacov odo dňa plnenia zaručuje, že služby sú poskytované v súlade s náležitými odbornými zvyklosťami.

  Tieto záruky a podmienky sú výhradné a jediné, a žiadne iné záruky a povinnosti akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo nepriame, vrátane tých týkajúcich sa dostatočnej kvality a vhodnosti na určitý účel, sa na tovar nevzťahujú. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby tovar bol vhodný na používanie v danej oblasti použitia. Dodávateľ nevyhlasuje a nezaručuje sa za to, že tovar nemôže byť odhalený alebo obídený alebo že tovarom možno predísť ujme na zdraví alebo zníženiu majetku, vlámaniu, lúpeže, požiaru alebo iným udalostiam; alebo že tovar v každom prípade poskytne primerané varovanie alebo ochranu. Kupujúci je uzrozumený s tým, že riadne nainštalovaný a udržiavaný alarm môže iba znížiť riziko vlámania, lúpeže, požiaru alebo iných udalostí, ktoré sa vyskytujú bez varovania, ale nepredstavuje poistenie ani záruku toho, že uvedené udalosti nenastanú alebo že v ich dôsledku nevznikne ujma na zdraví alebo škoda na majetku.

  Tieto záruky sú poskytované výlučne v prospech kupujúceho a sú neprenosné a neprevoditeľné.
 11. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU.

  a) V žiadnom prípade dodávateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne za trvania vyššej moci na strane dodávateľa. Dodávateľ taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená (i) konaním kupujúceho alebo nedostatkom jeho súčinnosti, (ii) nesplnením povinností kupujúceho, ustanovenej právnymi predpismi vydaných za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu, (iii) nesplnením povinností kupujúceho urobenia účinných opatrení potrebných na odvrátenie škody a/alebo zmiernenie škody a (iv) skutočnosťou, že kupujúci nevyužil včas možnosť uzavrieť náhradnú zmluvu v prípade jej zrušenia z dôvodu porušenia zo strany dodávateľa. Dodávateľ nezodpovedá ani za žiadne straty alebo škody kupujúceho, ak o ich potenciálnom vzniku vedel alebo mal vedieť a napriek tomu podstúpil predmetné riziko, a to na vlastné nebezpečenstvo.

  b) Dodávateľ v žiadnom prípade nenahrádza škodu, ktorá prevyšuje škodu, ktorú zmluvné strany primerane predvídajú vzhľadom na objednávku alebo iné podľa týchto podmienok prípadne zodpovednosť vyplývajúca zo zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou, z plnenia alebo neplnenia dodávateľa, z výroby, predaja, dodávky, opätovného predaja, opravy alebo použitia tovaru, software a služieb poskytnutých dodávateľom podľa alebo v súvislosti so zmluvou. Z dôvodu špecifickej povahy dodávaného tovaru, softvéru a služieb, zmluvné strany nepredvídajú žiadne nepriame alebo následné škody, ktoré by mohli vzniknúť zo vzájomných záväzkov vyplývajúcich z prijatých objednávok podľa týchto podmienok. Zároveň zmluvné strany predvídajú potenciálnu výšku priamej škody, ktorá môže vzniknúť zo vzájomných záväzkov vyplývajúcich z prijatých objednávok podľa týchto podmienok v sume, ktorá nepresiahne zmluvnú cenu daného tovaru alebo služieb, ktoré spôsobili škodu.

  c) Tieto výnimky a obmedzenia týkajúce sa náhrady škody sa uplatňujú bez ohľadu na to, ako strata alebo škoda vznikla a napriek teórii o zodpovednosti za škodu, či už je zmluvná alebo vznikla v dôsledku porušenia, odškodnenia alebo inak.

  d) Žiadna zo zmluvných strán nebude požadovať výluku alebo obmedzenie svojej zodpovednosti za škodu v prípade (i) smrti alebo ublíženia na zdraví spôsobeného nedbalosťou; (ii) podvodu; alebo (iv) akejkoľvek inej záležitosti, vzhľadom na ktorú zo zákona nie je možné uplatniť obmedzenie zodpovednosti za škodu podľa slovenských zákonov.

  e) Kupujúci odškodní dodávateľa v súvislosti s nárokmi vznesenými proti nemu, škodou, stratou, nákladmi a výdavkami vzniknutými dodávateľovi v dôsledku nárokov vznesených voči dodávateľovi tretími stranami v súvislosti s kombinovaním alebo použitím tovaru s inými nekompatibilnými doplnkovými výrobkami, ktoré môžu byť napojené na tovar alebo s inou záležitosťou, za ktorú by kupujúci nezodpovedal podľa týchto podmienok.
 12. ODPORÚČANIA. Všetky odporúčania prípadne súčinnosť poskytovaná zo strany dodávateľa týkajúca sa používania, dizajnu, aplikácie alebo prevádzky tovaru nemá byť interpretovaná ako poskytnutie vyhlásení a záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo nepriamych, a takéto informácie kupujúci prijíma na svoje vlastné riziko a bez toho, aby dodávateľovi vznikla povinnosť alebo záväzok. Je na vlastnú zodpovednosť kupujúceho určiť vhodnosť výrobkov na použitie v oblasti (oblastiach) použitia zo strany kupujúceho. Neposkytnutie odporúčaní alebo súčinnosti zo strany dodávateľa nepredstavuje vznik zodpovednosti za škodu na strane dodávateľa.
 13. ZÁKONY.

  a) Kupujúci bude dodržiavať všetky príslušné zákony, nariadenia a vyhlášky vydané príslušnými orgánmi štátnej správy v Slovenskej republike, vrátane bez obmedzenia zákony Spojených štátov amerických alebo iných štátov, ktoré regulujú dovoz a vývoz tovaru dodávateľa a získa všetky potrebné dovozné a vývozné povolenia súvisiace s budúcim dovozom, vývozom, spätným vývozom, prevodom, a používaním všetkých tovarov, technológií a software zakúpeného, licencovaného a prijatého dodávateľom. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli písomne inak, kupujúci sa zaväzuje, že nepoužije tovar pri žiadnej činnosti súvisiacej s jadrovým štiepením alebo jadrovou fúziou, pri akomkoľvek použití alebo nakladaní s jadrovým materiálom alebo jadrovými, chemickými či biologickými zbraňami.

  b) Tovary a služby dodávané dodávateľom podľa tohto dokumentu sú vyrábané a dodávané v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami platnými v Slovenskej republike. Kupujúci potvrdzuje, že zabezpečí, aby boli všetky výrobky riadne nainštalované a používané v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci v znení neskorších predpisov, a kupujúci odškodní dodávateľa vzhľadom na akékoľvek náklady, nároky, žaloby alebo zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z uvedeného zákona alebo inak vyplývajúcu z dodávky zo strany kupujúceho alebo použitia výrobkov tretími osobami.
 14. VYLÚČENIE ZAPOČÍTANIA. Kupujúci nezapočíta žiadne faktúrované čiastky voči žiadnym čiastkam, ktoré sú alebo budú splatné zo strany dodávateľa alebo jej spoločností v skupine voči kupujúcemu.
 15. ELEKTRONICKÝ ODPAD.

  a) Ceny nezahŕňajú náklady na recykláciu výrobkov podľa európskej smernice 2002/96/ES o odpadoch elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a takéto náklady môžu byť pripočítané k cenám

  b) Ak nebol uplatnený poplatok podľa ods. 15 a) vyššie, pokiaľ sa na výrobky vzťahujú ustanovenia smernice 2002/96/ES OEEZ tak ako je implementovaná v národnej legislatíve, za financovanie a organizáciu nakladania s elektronickým odpadom zodpovedá kupujúci, ktorý týmto prijíma uvedenú zodpovednosť a kupujúci nahradí škodu dodávateľa vzniknutú v súvislosti so záväzkami jej vzniknutými v uvedenej súvislosti. Kupujúci je povinný zabezpečiť zber, spracovanie a recykláciu výrobkov v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami. Nesplnenie uvedenej povinnosti zo strany kupujúceho môže spôsobiť uplatnenie trestno-právnych opatrení v súlade so zákonmi a nariadeniami platnými v danom štáte.
 16. PRÍSLUŠNÉ PRÁVO. S výhradou kolíznych ustanovení je rozhodným právom právo slovenské. Na tieto podmienky sa nevzťahuje dohovor OSN o medzinárodnom predaji tovaru z roku 1980, a jeho ďalšie znenia. Príslušnými súdmi sú súdy slovenské, ktoré budú rozhodovať o všetkých sporoch vzniknutých v súvislosti týmito podmienkami.
 17. NÁHRADA ŠKODY. Kupujúci odškodní dodávateľa za všetky náklady a škody, vrátane poplatkov za právne poradenstvo, ktoré dodávateľovi vznikli v dôsledku skutočného alebo hroziaceho porušenia týchto podmienok zo strany kupujúceho.
 18. RÔZNE. Zmluvné strany si môžu počas plnenia alebo výkonu objednávky navzájom vymieňať dôverné informácie. Všetky dôverné informácie zostávajú vo vlastníctve strany, ktorá ich zverejnila a strana, ktorej boli zverejnené bude o nich zachovávať mlčanlivosť po dobu 10 rokov odo dňa, kedy sa ich dozvedela. Táto povinnosť sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú: (a) v čase zverejnenia verejne známe alebo sa verejne známymi stanú zavinením inej osoby ako ich prijímateľa, (b) sú prijímateľovi známe v čase ich zverejnenia inak ako zavinením prijímateľa, (c) prijímateľ informácie obdržal od tretej osoby bez obmedzení obdobných ako sú uvedené v tomto odseku, alebo (d) informácie prijímateľ nezávisle vyvinul. Každá zo zmluvných strán si zachová vlastníctvo k svojim dôverným informáciám, vrátane bez obmedzenia všetky práva z patentov, autorské práva, ochranné známky a obchodné tajomstvo. Prijímateľ dôvernej informácie nesmie takúto dôvernú informáciu zverejniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu strany, ktorá mu dôvernú informáciu poskytla, pod podmienkou, že dodávateľ môže zverejniť dôverné informácie svojim spoločnostiam v skupine, zamestnancom, predstaviteľom spoločnosti, konzultantom, zástupcom a dodávateľom. Tieto podmienky (vrátane tých uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu) predstavujú úplnú dohodu medzi dodávateľom a kupujúcim a nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy a dohody, či už písomné alebo ústne. Tento dokument nemožno meniť inak ako písomnými dodatkami k nemu podpísanými oboma stranami. Kupujúci nesmie postúpiť žiadne práva a povinnosti vyplývajúce z tohto dokumentu bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa. Dodávateľ môže svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tohto dokumentu upraviť poddodávateľskou zmluvou bez súhlasu kupujúceho. Vyhlásenia, záruku, priebeh rokovania alebo obchodné zvyklosti neobsiahnuté v tomto dokumente prípadne výslovne neupravené týmto dokumentom nie sú pre dodávateľa záväzné. Nadpisy a názvy kapitol sú iba informatívne a slúžia iba ako odkaz a nemenia význam ani výklad týchto podmienok. S výnimkou použitia kogentných ustanovení Obchodného zákonníka sa neuplatnenie ustanovení tohto dokumentu zo strany dodávateľa počas akéhokoľvek obdobia sa nebude interpretovať ako vzdanie sa práva uplatniť dané ustanovenie alebo právo dodávateľa uplatniť všetky ustanovenia tohto dokumentu neskôr. V prípade, že niektoré z ustanovení tohto dokumentu je v rozpore so zákonom, neplatné alebo nevymáhateľné, platnosť a vymáhateľnosť takého ustanovenia neovplyvní ostatné ustanovenia a takéto ustanovenie bude nahradené ustanovením s účinkom čo najviac podobným účinku neplatného alebo nevymáhateľného ustanovenia, tak aby nové ustanovenie bolo v súlade so zákonom, platné a vymáhateľné. Ustanovenia tohto dokumentu, ktoré vďaka svojmu charakteru majú pretrvať ukončenie, vypovedanie prípadne splnenie objednávky kupujúceho po prijatí zo strany dodávateľa pretrvávajú po ukončení, vypovedaní alebo splnení. Všetky preklepy a chyby v texte budú opravené. Tieto podmienky nezakladajú žiadnej tretej osobe žiadne práva, ani výhody.
 19. JAZYK. V prípade rozporov medzi originálom a prekladom tohto dokumentu pre informačné účely, je rozhodujúcou verziou tohto dokumentu verzia v slovenskom jazyku.


Apríl 2019