ADI > Podmínky webu

Podmienky používania webových stránok

Tieto podmienky spolu s našimi zásadami ochrany súkromia tvoria zmluvné podmienky, ktoré upravujú využívanie týchto webových stránok.

Tieto webové stránky http://www.adiglobal.com/sk prevádzkuje spoločnosť Resideo, s.r.o. - Security Products o.z. (ďalej len ADI). Spoločnosť Resideo, s.r.o. - Security Products o.z. je odštepný závod spoločnosti Resideo s.r.o., ktorá je registrovaná na Slovensku a zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 10046/B, IČO: 31 407 820, DIČ: SK2020326561, so sídlom Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, Slovensko. Naše hlavné obchodné sídlo je na adrese Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, Slovensko. E-mail: obchod.sk@adiglobal.com.

Tieto podmienky spolu s našimi zásadami ochrany súkromia tvoria zmluvné podmienky, ktoré upravujú využívanie týchto webových stránok. Je možné, že tieto podmienky raz za čas upravíme. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nemôžete tieto webové stránky využívať.

Vyhradzujeme si právo tieto webové stránky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť alebo pozmeniť. Nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť spojenú s prípadnou nefunkčnosťou stránok. Vyhradzujeme si právo pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť vaše právo na prístup k týmto stránkam, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Služby poskytované na webových stránkach ADI zahŕňajú informácie o produktoch, ich dostupnosti a cenách, stave objednávok (sledovanie objednávok prostredníctvom prihlásenia na webových stránkach ADI alebo prostredníctvom e-mailových notifikácií z webových stránok ADI), históriu zakúpených produktov a transakcií, a proces objednávania.

On-line nákup

Všetky transakcie zahŕňajúce predaj tovaru prostredníctvom webových stránok ADI sa riadia našimi zmluvnými podmienkami predaja, ktoré nájdete na adrese http://www.adiglobal.sk/sk/page/vop, a ktoré sú v týchto podmienkach zaradené odkazom a doplnené o nasledujúce pravidlá.

Objednávací proces

Vaša objednávka je ponukou nákupu produktov v nej zahrnutých. Pri objednaní nákupu produktov sa na stránkach ADI zobrazí správa potvrdzujúca príjem vašej objednávky. Táto správa je iba potvrdením, že sme prijali vašu objednávku, ale nie toho, že sme prijali vašu ponuku zakúpiť si od nás objednané produkty. E-mail s potvrdením objednávky je iba potvrdením, že sme prijali vašu objednávku, ale nie toho, že sme prijali vašu ponuku zakúpiť si od nás objednané produkty.

Dostupnosť

Poskytujeme informácie o dostupnosti väčšiny produktov, ktoré sú v ponuke stránok ADI, ale nie všetkých z nich. Aj napriek našej snahe sa tu môžu vyskytnúť chybné informácie o dostupnosti. Dostupnosť daného produktu overíme pri spracovaní vašej objednávky.

Upozornenie o autorských právach spoločnosti ADI

Spoločnosť ADI vám udeľuje povolenie kopírovať dokumenty publikované na jej stránkach iba na osobné a nekomerčné účely, za podmienky, že všetky kópie, ktoré z týchto dokumentov urobíte, budú obsahovať všetky upozornenia o autorských právach uvedené v tomto dokumente. Okrem prípadov, kedy je to výslovne uvedené inak, obsah tohto odstavca v žiadnom prípade neposkytuje licenciu či právo v rámci autorských práv patriacich spoločnosti ADI alebo iným spoločnostiam v jej holdingu, dcérskym spoločnostiam, pobočkám alebo dodávateľom obsahu. Žiadne z materiálov poskytovaných na stránkach ADI nemožno uchovávať, akýmkoľvek spôsobom prenášať (okrem iného elektronicky, mechanicky, skenovaním, kopírovaním či vytváraním záznamov) bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti ADI.

Zrieknutie sa zodpovednosti za obchodné značky a duševné vlastníctvo

Všetok obsah týchto webových stránok ako text, grafické prvky, logá, ikony tlačidiel, obrázky, audio nahrávky, materiály na stiahnutie, kolekcie dát a softvér sú majetkom spoločnosti ADI alebo dodávateľov obsahu a sú chránené medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Obsah tohto dokumentu nesmie byť považovaný za implikáciu, estoppel, či iný spôsob poskytnutia licencie na akýkoľvek z patentov či iné duševné vlastníctvo spoločnosti ADI (a jej dcérskych spoločností a pobočiek) či akejkoľvek tretej strany. Spoločnosť ADI (a jej dcérske spoločnosti a pobočky) neposkytujú žiadne vyhlásenia ani záruky, že využívaním informácií uvedených na týchto webových stránkach neporušíte práva spoločnosti ADI (a jej dcérskych spoločností, holdingových spoločností a pobočiek) alebo akejkoľvek tretej strany týkajúce sa patentov, obchodných značiek alebo duševného vlastníctva.

Uverejňovanie komentárov

Spoločnosť ADI môže uverejňovať blogy, pod ktorými môžete reagovať na naše príspevky alebo príspevky ostatných používateľov. Komentáre pred uverejnením nekontrolujeme a preto nenesieme zodpovednosť za ich obsah. Ak to však budeme považovať za potrebné, môžeme príspevky upraviť alebo odstrániť, a to podľa vlastného uváženia alebo ak budeme upozornení na nevhodný alebo nelegálny obsah. Na uverejnenie komentára nie je potrebné sa na stránkach registrovať. Upozorňujeme, že nutne nemusíme schvaľovať obsah uverejnený používateľmi. Pri komentovaní vyžadujeme, aby ste sa vyhli:

Prístup na stránky ADI a zabezpečenie účtov

Nesiete zodpovednosť za:

Pri prístupe na webové stránky ADI alebo k niektorým zo zdrojov, ktoré sú prostredníctvom nich dostupné, vás môžeme požiadať o niektoré registračné alebo iné údaje. Podmienkou vášho využívania stránok ADI je, aby všetky údaje, ktoré prostredníctvom nich poskytnete, boli správne, aktuálne a úplné. Týmto súhlasíte s tým, že všetky údaje, ktoré poskytnete pri registrácii na stránkach ADI alebo pri iných príležitostiach budú podliehať našim zásadám ochrany súkromia a poskytujete svoj súhlas so všetkými krokmi, ktoré urobíme s ohľadom na vaše údaje v súlade s týmito zásadami.

Potvrdzujete, že stránky ADI sú iba na podnikateľské účely a že ich využívate v mene vášho podniku. Súhlasíte, že nepovolaným osobám neposkytnete prístup na stránky ADI ani žiadnu z ich častí pomocou vášho používateľského mena, hesla alebo iných bezpečnostných údajov. Súhlasíte že nás okamžite upozorníte na každý prípad nepovolaného prístupu alebo využitia vášho používateľského mena a hesla ako aj na akékoľvek iné narušenie bezpečnosti. Potvrdzujete, že sa na konci každej relácie uistíte, že ste sa odhlásili zo svojho účtu. Pozor by ste si mali dávať obzvlášť vtedy, ak sa do účtu prihlasujete z verejného alebo spoločného počítača. Zaistite, aby iné osoby nemohli vidieť alebo zaznamenať vaše heslo a ostatné osobné údaje. Spoločnosť ADI nezodpovedá za akékoľvek straty či škody spôsobené nedodržaním týchto pravidiel.

Obmedzenia

Využívaním týchto webových stránok potvrdzujete, že nesmiete:

Všeobecné právne podmienky

Ak si prezeráte stránky ADI a uverejňujete na nich informácie (okrem osobných údajov, ktoré podliehajú zásadám ochrany súkromia), a to vrátane otázok, komentárov alebo návrhov týkajúcich sa obsahu stránok ADI, tieto informácie nebudú považované za dôverné a spoločnosť ADI s ohľadom na ne neponesie žiadnu zodpovednosť a bude ich môcť reprodukovať, poskytovať a distribuovať tretím stranám bez obmedzenia. Spoločnosť ADI smie využiť všetky nápady a koncepty, know-how a technológie obsiahnuté v takýchto príspevkoch na akékoľvek účely, okrem iného vrátane vývinu, výroby a marketingu produktov s pomocou takýchto informácií.

V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJE PRÁVNY PORIADOK, JE VYUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK ADI A ICH OBSAHU NA VLASTNÉ RIZIKO. STRÁNKU ADI A ICH OBSAH SÚ POSKYTOVANÉ TAK, AKO SÚ A AKO SÚ DOSTUPNÉ, BEZ AKÝCHKOĽVEK VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH ZÁRUK. V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJE PLATNÝ PRÁVNY PORIADOK, NEPOSKYTUJE SPOLOČNOSŤ ADI ANI ŽIADNA OSOBA S ŇOU SPOJENÁ ZÁRUKY ALEBO VYHLÁSENIA S OHĽADOM NA ÚPLNOSŤ, BEZPEČNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, KVALITU, PRESNOSŤ ALEBO DOSTUPNOSŤ WEBOVÝCH STRÁNOK ADI, BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZAJÚCICH USTANOVENÍ PLATÍ, ŽE SPOLOČNOSŤ ADI ANI OSOBY S ŇOU SPOJENÉ NEPOSKYTUJÚ VYHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY, ŽE STRÁNKY ADI ALEBO ICH OBSAH BUDÚ SPRÁVNE, SPOĽAHLIVÉ, BEZ CHÝB A PRERUŠENÍ, ŽE CHYBY BUDÚ OPRAVENÉ, ŽE STRÁNKY ALEBO SERVER, KTORÝ ICH SPRÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY, ALEBO ŽE STRÁNKY ADI INAK NAPLNIA VAŠE POTREBY ČI OČAKÁVANIA. V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJE PLATNÝ PRÁVNY PORIADOK, SPOLOČNOSŤ ADI TÝMTO ODMIETA AKÉKOĽVEK ZÁRUKY SPOJENÉ S WEBOVÝMI STRÁNKAMI ADI, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, ŠTATUTÁRNE ALEBO INÉ, OKREM INÉHO VRÁTANE VŠETKÝCH ZÁRUK OBCHODNEJ KVALITY, NEPORUŠENOSTI A VHODNOSTI NA OSOBITÉ ÚČELY.

ZÁRUKY NA PRODUKTY SÚ STANOVENÉ V ZÁRUČNÝCH LISTOCH, KTORÉ SÚ DODÁVANÉ S PRODUKTMI VÝROBCOM. SPOLOČNOSŤ ADI, JEJ HOLDINGOVÉ A DCÉRSKE SPOLOČNOSTI A POBOČKY NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VYHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, O OBCHODNEJ KVALITE ALEBO VHODNOSTI NA OSOBITÝ ÚČEL, ANI O ÚDAJOCH ALEBO PRODUKTOCH, KU KTORÝM SA DANÉ ÚDAJE VZŤAHUJÚ, OKREM ROZSAHU, V KTOROM SÚ TAKÉTO ŠTATUTÁRNE VYHLÁSENIA A ZÁRUKY VAŠÍM ŠTATUTÁRNYM PRÁVOM, KTORÉ PLATNÉ ZÁKONY NEDOVOĽUJÚ VYNECHAŤ ALEBO OBMEDZIŤ. Informácie na týchto webových stránkach môžu obsahovať typografické nepresnosti.

V rozsahu, ktorý umožňujú platné právne predpisy, spoločnosť ADI, jej holdingové a dcérske spoločnosti, pobočky, zamestnanci, agenti, a vedenie nenesú za žiadnych okolností zodpovednosť voči žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe za akékoľvek priame, nepriame, zvláštne, náhodné alebo konzekventné škody vyplývajúce z využívania týchto webových stránok alebo akýchkoľvek stránok, na ktoré stránky ADI odkazujú, stratu zisku, prerušenie podnikania či stratu programov a údajov, a to ani ak spoločnosť ADI, jej holdingové a dcérske spoločnosti a pobočky boli konkrétne upozornené na možnosť takýchto škôd. Bez ohľadu na prechádzajúce ustanovenia, nevylučujeme a neobmedzujeme našu zodpovednosť za podvodné skreslenie skutočností alebo za smrť či zranenie v dôsledku našej nedbalosti alebo nedbalosti našich zamestnancov či agentov.

Reklama tretích strán a odkazy na stránky tretích strán

Spoločnosť ADI môže na svojich stránkach uverejniť reklamu alebo odkazy tretích strán. Za ich obsah ako ani za produkty, služby či materiály s nimi spojené, odkazované stránky alebo odkazy na odkazovaných stránkach nezodpovedá. V žiadnom prípade nenesieme priamu či nepriamu zodpovednosť voči komukoľvek za škody alebo straty spôsobené alebo spojené s využívaním, priebežným využívaním alebo spoliehaním sa na reklamy zobrazené na stránkach, ako ani za produkty, služby či materiály s nimi spojené, odkazované stránky tretích strán alebo odkazy na odkazovaných stránkach.

Postúpenie

Spoločnosť ADI môže previesť, uzavrieť subdodávateľskú zmluvu, alebo postúpiť svoje práva a povinnosti v súlade s týmito zmluvnými podmienkami bez toho, aby vás na to upozornila alebo získala váš súhlas. Vy nemáte právo previesť, uzavrieť subdodávateľskú zmluvu, alebo postúpiť svoje práva a povinnosti v súlade s týmito zmluvnými podmienkami.

Platné zákony

Všetky spory týkajúce sa týchto zmluvných podmienok sa pokúsime vyriešiť. Ak proti nám chcete začať súdny proces, musíte to urobiť na slovenskom súde. Takýto proces sa bude riadiť slovenským právom.