Úvod

Resideo, s.r.o. - Security Products o.z. (ďalej len „spoločnosť“, „naše“, „nás“ alebo „my“ v príslušných skloňovaných tvaroch) ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa opisujú opatrenia, ktoré prijímame na ochranu vašich osobných údajov, keď navštívite naše webové lokality alebo použijete naše aplikácie, ktoré obsahujú prepojenie na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov (spoločne naše „webové lokality“), alebo keď nás kontaktujete. Opisuje spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, a to vrátane typov zhromažďovaných osobných údajov, účelov ich použitia, typov tretích strán, s ktorými ich zdieľame, a všetkých vašich práv, ktoré môžete mať v súvislosti s takýmito údajmi. Osobné údaje sú také údaje alebo kombinácia častí údajov, ktoré umožňujú vašu identifikáciu.

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje iba v prípadoch, keď navštívite naše webové lokality, ktoré obsahujú prepojenie na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, alebo keď nás kontaktujete, napríklad z dôvodu komentárov, otázok alebo žiadostí o zákaznícku podporu. Na vaše osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú v súvislosti s webovými lokalitami, produktmi, službami alebo mobilnými aplikáciami iných spoločností (vrátane tých, ktoré vám sprístupnila naša skupina spoločností), sa môžu vzťahovať iné vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Je dôležité, aby ste si toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov prečítali spoločne s ďalšími vyhláseniami o ochrane osobných údajov alebo inými oznámeniami, ktoré vám môžeme poskytnúť pri osobitných príležitostiach, keď zhromažďujeme alebo spracúvame vaše osobné údaje, aby ste presne vedeli, akým spôsobom a na aký účel ich používame.

 

Ak použijete alebo prejdete na naše webové lokality alebo ak nás kontaktujete, súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje môžeme spracúvať spôsobom, ktorý sa opisuje v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Vaše používanie našich webových lokalít a akékoľvek údaje, ktoré prostredníctvom nich poskytnete, vždy podliehajú tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov a príslušným podmienkam a požiadavkám, ktoré sa vzťahujú na dané webové lokality.

 

 

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE PRE REZIDENTOV EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP):REZIDENTI EHP MÔŽU MAŤ NÁROK ODMIETNUŤ NIEKTORÉ TYPY SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI OPISOVANÝMI V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV VRÁTANE PRÍPADOV, KEĎ SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA ZÁKLADE LEGITÍMNEHO ZÁUJMU ALEBO NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU.V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH MÔŽEME PREUKÁZAŤ, ŽE MÁME PÁDNE LEGITÍMNE DÔVODY NA ĎALŠIE SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRIČOM V TAKÝCHTO PRÍPADOCH NEMÁME POVINNOSŤ VYHOVIEŤ VAŠEJ ŽIADOSTI.

 

Kliknutím na jedno z nasledujúcich prepojení prejdete na časť, ktorá vás zaujíma:

1)  Naše zhromažďovanie údajov

2)  Naše používanie údajov

3)  Právny základ nášho spracúvania údajov

4)  Anonymizácia údajov

5)  Ako dlho uchovávame údaje

6)  Zverejňovanie údajov

7)  Medzinárodné prenosy

8)  Zabezpečenie

9)  Súbory cookie

10) Zákaz sledovania

11) Vaše práva

12) Údaje detí

13) Prepojenia na iné webové lokality

14) Kontaktujte nás

 

1)  Naše zhromažďovanie údajov

 

a)  Údaje zhromažďované priamo od vás.

Keď navštívite naše webové lokality, môžeme vás požiadať o vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu alebo vykonať požadovanú transakciu.

Osobné údaje nám môžete poskytnúť aj vtedy, keď nás kontaktujete (napr. keď nám pošlete komentár, otázku alebo žiadosť o zákaznícku podporu) alebo keď si zaregistrujete konto na používanie našich webových lokalít.

Keď používate naše webové lokality, môžeme od vás zhromažďovať tieto osobné údaje:· údaje o identite, ako napríklad vaše meno, titul, dátum narodenia, názov spoločnosti alebo organizácie, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo a poštovú adresu (vrátane ulice, mesta, kraja, PSČ a/alebo krajiny),

· údaje o identite zamestnancov alebo iných spolupracovníkov vašej spoločnosti/vášho podnikania, ako je ich meno, titul, dátum narodenia, názov spoločnosti alebo organizácie, e-mailová adresa, telefónne a faxové číslo a poštová adresa (vrátane ulice, obce, kraje, poštového smerovacieho čísla a/alebo krajiny).

· registračné údaje, ako napríklad údaje, ktoré zadáte pri registrácii konta na používanie našich webových lokalít, vrátane mien používateľov a hesiel,

· náborové údaje vrátane údajov poskytnutých v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie alebo súvisiacou otázkou (v súlade s opisom uvedeným nižšie),

· marketingové a komunikačné údaje vrátane vašich marketingových predvolieb a prihlásení na odber našich publikácií,

· finančné údaje vrátane informácií o kreditných kartách alebo iných peňažných účtoch, aby sme vám mohli umožniť nákup našich produktov a služieb, ktoré sú dostupné na našich webových lokalitách,

· údaje na kontrolu vývozu, ako napríklad údaje o vašej národnosti, občianstve a krajine trvalého pobytu, ktoré nám umožnia určiť, či ste podľa nariadení o kontrole vývozu oprávnení dostávať informácie o určitých technológiách,

· údaje o transakciách vrátane otázok týkajúcich sa objednávok našich produktov a služieb a údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich platbách,

· údaje o registrácii v rámci rôznych podujatí vrátane údajov, ktoré poskytnete pri vypĺňaní elektronických registračných formulárov,

· vaše názory vrátane vášho všeobecného názoru na naše webové lokality, produkty a služby.

 

Ak neposkytnete požadované údaje, môžete sa stať, že vám nebudeme môcť poskytnúť požadovanú službu alebo vykonať požadovanú transakciu.

 

b)  Údaje, ktoré zhromažďujeme o vás.

Zhromažďujeme určité údaje o vašich návštevách našich webových lokalít, ako napríklad:

 

· údaje o používaní vrátane údajov o spôsobe používania našich webových lokalít, prezeraných webových stránkach, počte prenesených bajtov, prepojeniach, na ktoré kliknete, materiáloch, ku ktorým pristupujete, dátume a čase vášho prístupu k danej webovej lokalite, externej webovej lokalite, z ktorej ste prešli prostredníctvom prepojenia na jednu z našich webových lokalít, ako aj ďalších akcií vykonávaných na našich webových lokalitách,

· technické údaje, ako napríklad údaje o adrese internetového protokolu (IP), type a možnostiach vášho prehliadača, nastavenom jazyku a používanom operačnom systéme.

 

Informácie o súboroch cookie, ktoré používame na našich webových lokalitách, nájdete v časti s názvom „Súbory cookie“ uvedenej nižšie.

 

 

c)  Údaje o zemepisnej polohe. Na niektorých webových lokalitách môžeme s vaším výslovným súhlasom zhromažďovať informácie o presnej aktuálnej polohe (t. j. zemepisnú polohu) vášho mobilného zariadenia.

Tieto údaje sa budú používať iba na účely uľahčenia vášho používania našich webových lokalít.

Zemepisnú polohu vášho mobilného zariadenia môžeme zverejňovať našim poskytovateľom služieb, ktorí môžu tieto údaje spracúvať v súvislosti s poskytovaním služieb v našom mene.

Keď vyjadríte súhlas so zhromažďovaním údajov o presnej aktuálnej polohe svojho mobilného zariadenia, svoj súhlas môžete neskôr zmeniť prostredníctvom predvolieb lokalizačných služieb, ktoré sú k dispozícii v nastaveniach mobilného zariadenia.

 

d)  Údaje zhromažďované od tretích strán. Podľa platných právnych predpisov smieme zhromažďovať vaše osobné údaje od tretích strán, napríklad z aplikácií alebo webových lokalít sociálnych médií. Tieto údaje smieme kombinovať s údajmi, ktoré o vás už evidujeme, a to na účely zlepšovania a prispôsobovania našich webových lokalít vašim predvoľbám, prípadne z iných dôvodov stanovených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

2)  Naše používanie údajov

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našich webových lokalít alebo osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď nás kontaktujete, môžeme používať na nasledujúce účely:

· Služby a transakcie.

Vaše osobné údaje alebo osobné údaje zamestnancov alebo iných spolupracovníkov vašej spoločnosti / vášho podnikania, ktoré nám poskytnete, môžeme používať na poskytovanie služieb pre vás alebo na vykonávanie transakcií, o ktoré požiadate, okrem iného napríklad na poskytovanie informácií o zakúpených alebo inak používaných produktoch či službách našej spoločnosti, registráciu zakúpených produktov, spracúvanie objednávok produktov, vybavovanie reklamácií, poskytovanie náhradných príručiek k produktom, poskytovanie školení a vystavenie príslušných certifikátov, vybavovanie žiadostí v rámci služieb zákazníkom a uľahčovanie používania našich webových lokalít.

· Spravovanie a ochrana nášho podnikania a našich webových lokalít.

Vaše osobné údaje alebo osobné údaje zamestnancov alebo iných spolupracovníkov vašej spoločnosti / vášho podnikania, ktoré nám poskytnete, môžeme používať na spravovanie a ochranu nášho podnikania a našich webových lokalít vrátane riešenia problémov, údržby systémov, poskytovania podpory, poskytovania výkazov a hosťovania údajov.

· Zlepšovanie nášho podnikania, našich webových lokalít, produktov a služieb.

Vaše osobné údaje alebo osobné údaje zamestnancov alebo iných spolupracovníkov vašej spoločnosti / vášho podnikania, ktoré nám poskytnete, môžeme používať na vykonávanie obchodných analýz a na iné účely, ktoré nám pomáhajú rozvíjať a zlepšovať kvalitu nášho podnikania a našich webových lokalít, produktov a služieb (vrátane nových produktov a služieb), napríklad prispôsobovaním našich webových lokalít vašim preferenciám alebo záujmom.

· Marketing.

  Vaše osobné údaje môžeme používať v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami na to, aby sme vás informovali o produktoch alebo službách, ktoré by vás mohli zaujímať, alebo na inú komunikáciu s vami o ponukách, udalostiach a novinkách, prieskumoch, osobitných ponukách a súvisiacich témach.

Marketingovú komunikáciu zasielanú e-mailom môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť prostredníctvom prepojenia na zrušenie jej odberu vo všetkých e-mailových marketingových materiáloch, ktoré od nás dostávate, prípadne nás môžete v tejto súvislosti kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

V závislosti od vašej krajiny trvalého pobytu môžete zrušiť aj iné typy marketingovej komunikácie. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

· Žiadosti o zamestnanie.

V súvislosti so žiadosťou o zamestnanie alebo otázkou nám môžete poskytnúť informácie o sebe, ako napríklad životopis, odborné referencie, informácie o dosiahnutom vzdelaní a doterajšej praxi, ako aj informácie o odborných školeniach a certifikáciách.

Naša spoločnosť a členovia našej skupiny môžu používať tieto údaje na výber zamestnancov a iné účely stanovené v prípadnom samostatnom vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo v inom oznámení, ktoré ste dostali v súvislosti so svojou žiadosťou.

· Výskum a analýza.

Vaše osobné údaje alebo osobné údaje zamestnancov alebo iných spolupracovníkov vašej spoločnosti / vášho podnikania, ktoré nám poskytnete, môžeme používať na vykonávanie prieskumov a analýz, ktoré nám pomáhajú analyzovať vaše nákupné preferencie, identifikovať produkty a služby, ktoré najlepšie vyhovujú vašim požiadavkám, a merať efektívnosť zobrazovanej reklamy.

· Uplatňovanie práv:

Zhromaždené osobné údaje môžeme používať na odhaľovanie, prevenciu a riešenie podvodov, porušení práv duševného vlastníctva, porušení našich podmienok a požiadaviek, porušení právnych predpisov alebo iného zneužívania našich webových lokalít.

 

Ak to povoľujú platné právne predpisy, údaje zhromaždené prostredníctvom našich webových lokalít môžeme kombinovať s ostatnými údajmi, ktoré o vás evidujeme (napríklad s údajmi o tom, ako používate naše produkty a služby), aby sme vám mohli poskytovať lepšie a konzistentné možnosti pri interakciách s nami alebo na iné účely stanovené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

3)  Právny základ nášho spracúvania údajov

 

Ak to vyžadujú právne predpisy, budeme zaručovať, aby sa spracúvanie vašich osobných údajov vykonávalo na nejakom právnom základe. Vo väčšine prípadov právny základ znamená, že:

 

· spracúvanie je nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby,

· spracúvanie je nevyhnutné na to, aby sme dodržiavali naše zákonné povinnosti vrátane dodržiavania platných právnych predpisov, nariadení, štátnych a obdobných požiadaviek, súdnych rozhodnutí alebo predvolaní,

· spracúvanie je založené na vašom súhlase so spracúvaním vašich osobných údajov na jeden alebo viacero zo stanovených účelov (napr. marketing),

· spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našich oprávnených záujmov, napríklad na vývoj a zdokonaľovanie našich webových lokalít, produktov a/alebo služieb v prospech našich zákazníkov.          

 

4)  Anonymizácia údajov

 

V súlade s platnými právnymi predpismi môžeme anonymizovať vaše osobné údaje tak, aby ich nebolo možné použiť na vašu identifikáciu. Anonymizované údaje sa nepovažujú za osobné údaje, a preto sa na ne nevzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Anonymizované údaje môžeme zhromažďovať, používať a zdieľať na akýkoľvek účel.

 

5)  Ako dlho uchovávame údaje

 

Doba uchovávania vašich osobných údajov sa líši v závislosti od účelu ich spracúvania. Napríklad osobné údaje potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať produkty a služby alebo umožniť vykonávanie požadovaných transakcií, uchovávame tak dlho, kým budete zákazníkmi našej spoločnosti. Osobné údaje používané na marketingové účely uchovávame v súlade s platnými právnymi predpismi dovtedy, kým nezrušíte prijímanie ďalších priamych marketingových oznámení .Ak nám prostredníctvom našich webových lokalít pošlete žiadosť o zamestnanie, podrobné informácie o vašej žiadosti budeme uchovávať po dobu stanovenú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo v inom oznámení, ktoré vám poskytneme v súvislosti s vašou žiadosťou alebo inak v súlade s právnymi predpismi. Vo všetkých ostatných prípadoch uchovávame vaše osobné údaje dovtedy, kým to bude potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Po uplynutí tejto doby budú buď anonymizované (ak to umožňujú platné právne predpisy), odstránené, alebo zničené.

 

6)  Zverejňovanie údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s vybratými tretími stranami v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane podmienok stanovených nižšie.

 

· Spoločnosti z našej skupiny.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi afiláciami a spoločnosťami z našej skupiny, ak na to existujú primerané účely, ktoré sú stanovené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

· Poskytovatelia služieb.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb v našom mene, ako sú napríklad služby hosťovania webových lokalít, vykonávanie prieskumov, spracúvanie transakcií, analyzovanie našich webových lokalít a vykonávanie analýz na zlepšovanie kvality nášho podnikania, našich webových lokalít, produktov a služieb.

Od týchto poskytovateľov služieb vyžadujeme, aby vaše osobné údaje chránili ako dôverné.

· Distribútori a iní dôveryhodní obchodní partneri.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími osobami, ktoré distribuujú naše produkty, ako aj s ďalšími dôveryhodnými obchodnými partnermi, aby sme im umožnili napríklad posielať vám marketingové oznámenia.

Takéto zdieľanie osobných údajov na marketingové účely sa bude vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami.

· Zverejňovanie v súvislosti s transakciami.

  V súvislosti s určitými transakciami môžeme zverejniť niektoré alebo všetky vaše osobné údaje finančným inštitúciám, štátnym orgánom a prepravným alebo poštovým spoločnostiam, ktoré sa podieľajú na uskutočnení danej transakcie.

 

· Zverejňovanie v súvislosti s akvizíciami alebo odpredajmi.

Naša spoločnosť sa za určitých okolností môže zo strategických alebo iných obchodných dôvodov rozhodnúť v niektorých krajinách predať, kúpiť, odpredať, vykonať zlúčenie alebo iným spôsobom reorganizovať svoje podniky.

Informácie, ktoré o vás uchovávame, môžeme zverejniť v rozsahu, ktorý je v primeranom rozsahu potrebný na vyjednanie alebo realizáciu zlúčenia, akvizície, odpredaja alebo predaja všetkého majetku spoločnosti alebo jeho časti.

· Zverejňovanie z iných dôvodov.

Osobné údaje môžeme zverejniť, ak to vyžadujú alebo ak nás k tomu oprávňujú právne predpisy, alebo ak to urobíme v dobrej viere, že je to nutné na splnenie zákonných požiadaviek alebo právneho procesu vedenému voči nám, na ochranu a obranu našich práv alebo majetku alebo v naliehavých prípadoch na ochranu bezpečnosti osôb.

 

7)  Medzinárodné prenosy

 

Sme globálna spoločnosť. Ak používate naše webové lokality alebo k nim pristupujete, ak nás kontaktujete alebo nám poskytnete svoje údaje, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje môžu v súlade s platnými právnymi predpismi zhromažďovať, prenášať a môžu k nim pristupovať ako naša spoločnosť, tak aj spoločnosti z našej skupiny, naši dodávatelia, distribútori a iní obchodní partneri a/alebo zástupcovia, ktorí sídlia v krajinách mimo krajiny vášho trvalého pobytu, napríklad v Spojených štátoch, Mexiku a Indii. Beriete na vedomie, že ochrana osobných údajov a právne požiadavky vrátane práv úradov na prístup k vašim osobným údajom nemusia v niektorých z týchto krajín zodpovedať tomu, čo je bežné v krajine vášho trvalého pobytu. Napriek tomu vynaložíme primerané úsilie o ochranu vašich osobných údajov a poskytovanie takej úrovne ochrany osobných údajov, ktorá je porovnateľná s krajinou vášho trvalého pobytu.

 

Používatelia sídliaci v Európskom hospodárskom priestore (EHP)

 

Ak je to potrebné, v spoločnostiach našej skupiny, u našich poskytovateľov služieb, zmluvných dodávateľov, distribútorov a iných obchodných partnerov a zástupcov sme zaviedli zodpovedajúce ochranné opatrenia zaručujúce adekvátnu ochranu prenosu osobných údajov mimo EHP. Tieto ochranné opatrenia obvykle zahŕňajú štandardné zmluvné doložky EÚ v súlade s článkom 46 ods. 2) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. Ak potrebujete ďalšie informácie o príslušných ochranných opatreniach prijatých na ochranu vašich osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

8)  Zabezpečenie

Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje, aby boli v bezpečí.

Používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejňovaním, vrátane implementácie bezpečnostných opatrení požadovaných platnými právnymi predpismi.

Žiadny informačný systém nie je 100 % bezpečný, a preto nemôžeme zaručiť, že vaše osobné údaje budú absolútne v bezpečí. Nezodpovedáme ani za bezpečnosť údajov, ktoré prenášate na webové lokality prostredníctvom sietí, ktoré nemáme pod kontrolou, ako napríklad internet a bezdrôtové siete.

       

 

Ochrana a zabezpečenie vašich osobných údajov závisia aj od vás. Poskytli sme vám (ak ste zvolili túto možnosť) identifikátor používateľa a heslo na prístup k našim webovým lokalitám. Zodpovedáte za utajenie a nezverejnenie svojich prihlasovacích údajov.

 

9)  Súbory cookie a podobné technológie

 

· Čo je súbor cookie?

 

Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvá informácií, ktoré sa sťahujú na váš pevný disk alebo do pamäte prehliadača, keď navštívite niektorú z našich webových lokalít. Súbory cookie sú užitočné, pretože pomáhajú usporiadať obsah a rozloženie našich webových lokalít a umožňujú nám rozpoznať počítače a ďalšie zariadenia, ktoré sa v minulosti pripojili k našim webovým lokalitám. Súbory cookie slúžia na mnoho rôznych účelov, napríklad umožňujú našim webovým lokalitám zapamätať si vaše nastavenia predvolieb, pomáhajú nám zlepšovať použiteľnosť a výkonnosť našich webových lokalít a možnosti ich používania.

 

Naše webové lokality môžu obsahovať aj elektronické obrázky nazývané webové majáky (niekedy tiež jednopixelové súbory GIF), ktoré nám umožňujú spočítať, koľko používateľov navštívilo konkrétne stránky. Webové majáky môžeme zahrnúť aj do propagačných e-mailových správ alebo bulletinov s cieľom zistiť, či boli správy otvorené a či sa s nimi vykonali príslušné činnosti.

 

· Kategórie súborov cookie a podobných technológií, ktoré používame

 

Súbory cookie a iné obdobné technológie používané na našich webových lokalitách možno rozdeliť do štyroch kategórií: nevyhnutne potrebné, výkonnostné, funkčné a profilové a napokon reklamné.1.  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné, pretože vám umožňujú prezerať si naše webové lokality a používať ich funkcie, a to najmä v súvislosti s vyhľadávaním informácií a zadávaním objednávok. Bez týchto súborov cookie nemožno poskytovať služby, o ktoré požiadate. Tieto súbory cookie nezhromažďujú údaje o vás, ktoré by mohli byť použité na marketingové účely alebo ukladanie informácií o tom, ktoré internetové stránky ste navštívili. Príkladom nevyhnutne potrebného súboru cookie je „súbor cookie nákupného košíka“, ktorý sa používa na ukladanie informácií o produktoch, ktoré ste pridali do svojho nákupného košíka, pretože si ich chcete kúpiť alebo chcete prejsť k pokladni.2.  Výkonnostné súbory cookie

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o vašom používaní našich webových lokalít, napríklad o tom, aké stránky navštevujete najčastejšie a či sa vám na určitých stránkach zobrazia nejaké chybové hlásenia. Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje používané na zlepšovanie činnosti našich webových lokalít. Bez týchto súborov cookie nemôžeme zistiť, ako dobre fungujú naše webové lokality, aby sme mohli príslušne vylepšiť ich prezeranie. Príkladmi výkonnostných súborov cookie, ktoré používame na našich webových lokalitách, sú súbory cookie služieb Google a Adobe Analytics (pozrite si ďalšie informácie uvedené nižšie).

 

3.Funkčné a profilové súbory cookie

Tieto súbory cookie umožňujú našim webovým lokalitám ukladať informácie, ktoré nám poskytnete, napríklad vaše predvoľby týkajúce sa jazyka lokality, a ukladať technické údaje, ktoré sú užitočné na vaše interakcie s našimi webovými lokalitami. Napríklad ukladajú váš identifikátor používateľa a prvky vášho používateľského profilu. Tiež zaručujú, aby ste mohli používať naše webové lokality prispôsobené pre vás a aby naše marketingové snahy zodpovedali vašim záujmom. Môžu sa používať aj na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, napr. sledovanie videa alebo komentovanie blogu. Tieto súbory cookie neslúžia na sledovanie vašej aktivity na iných webových lokalitách.

          


Bez týchto súborov cookie si webová lokalita nemôže zapamätať vami vykonané voľby ani vám nemôže prispôsobiť možnosti jej prezerania. Do súboru cookie napríklad ukladáme vaše jazykové predvoľby, čo nám umožňuje poskytovať vám výsledky vyhľadávania produktov v správnom jazyku. Do súboru cookie ukladáme aj vašu voľbu zobrazovania informačného banneru o súboroch cookie, ktorý zobrazujeme na našich webových lokalitách. Vďaka tomuto súboru cookie si pamätáme vašu voľbu zobrazovania informačného banneru o súboroch cookie pri vašich ďalších návštevách rovnakej webovej lokality, na ktorej ste vykonali danú voľbu zobrazovania banneru, ako aj všetkých ďalších webových lokalít našej spoločnosti v rovnakej doméne alebo v rovnakej doméne najvyššej úrovne.4.Reklamné súbory cookie a podobné technológie

Tieto súbory cookie a podobné technológie môžu slúžiť na zobrazovanie reklám, ktoré lepšie zodpovedajú vám a vašim záujmom. Môžu sa tiež používať na obmedzenie dôb, počas ktorých sa vám zobrazuje reklama, a tiež môžu pomôcť merať efektívnosť reklamnej kampane. Tieto súbory cookie môžu sledovať vaše návštevy iných webových lokalít. Bez týchto súborov cookie alebo iných technológií budú zobrazované online reklamy menej zodpovedať vám a vašim záujmom.

 

Externým reklamným partnerom povoľujeme používanie súborov cookie a iných technológií umožňujúcich pri vašom používaní našich webových lokalít zhromažďovať informácie o vašich aktivitách prezerania webových stránok vykonávaných postupom času a v rámci rôznych webových lokalít vrátane prezeraných produktov, nákupov a vašej polohy. Medzi príklady reklamných súborov cookie a podobných technológií, ktoré používame, patria Google AdWords a Facebook Pixels
Nastavenie predvolieb súborov cookie

Pri prvom použití našich webových lokalít sa môže zobraziť informačný banner o súboroch cookie so žiadosťou o potvrdenie, že súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Nastavenia prehliadača môžete väčšinou zmeniť tak, aby odmietal súbory cookie, alebo môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas tým, že nastavíte prehliadač tak, aby odmietal alebo zakázal súbory cookie. Ak nastavíte odmietanie súborov cookie, nebudete môcť plne využívať funkcie našich webových lokalít ani iných webových lokalít, ktoré navštívite.
Naše používanie služieb webových analýz

Na sledovanie návštev našich webových lokalít používame štandardné služby webových analýz.Tieto analýzy poskytujú spoločnosti Google Analytics, Adobe Analytics, Facebook Pixels, Sitecore Analytics a Cove (ďalej len „poskytovatelia webových analýz“).Informácie generované prostredníctvom súboru cookie o vašom používaní našich webových lokalít (vrátane vašej IP adresy) sa budú prenášať k našim poskytovateľom webových analýz a uchovávať na ich serveroch. Poskytovatelia webových analýz budú používať tieto údaje na účely vyhodnocovania vášho používania našich webových lokalít, na zostavovanie správ o aktivitách na webových lokalitách pre ich prevádzkovateľov a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitami na webových lokalitách a používaním internetu. Poskytovatelia webových analýz môžu tieto údaje prenášať aj k tretím stranám, ak to vyžadujú platné právne predpisy alebo ak tieto tretie strany spracúvajú údaje v ich mene.
Používanie webových analýz poskytovaných spoločnosťami Google, Adobe či Facebook môžete zakázať apoužívanie týchto technológií môžete aj inak kontrolovať pri návšteve našich webových lokalít. Pokyny sú uvedené nižšie:


Prepojenie na zakázanie služby Google Analytics

Prepojenie na zakázanie služby Adobe Analytics

Prepojenie na nastavenie ochrany osobných údajov v službe Facebook (musíte byť prihlásení k svojmu kontu)10) Zákaz sledovania

 

Niektoré webové prehliadače môžu prenášať na webové lokality, s ktorými používateľ komunikuje, signály zakazujúce sledovanie. Z dôvodu rozdielov v spôsoboch, akými webové prehliadače integrujú a aktivujú túto funkciu, nie je vždy jasné, či používatelia chcú prenášať tieto signály alebo či o nich vôbec vedia. V súčasnosti na tieto signály nereagujeme.

 

11) Vaše práva


V súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich webových lokalít alebo keď nás kontaktujete, môžete mať určité práva.

Ak ste rezidentom EHP, môžu sa na vás vzťahovať práva uvedené nižšie.

Na ostatných používateľov sa môžu vzťahovať práva podľa platných právnych predpisov krajiny trvalého pobytu.

Zabezpečíme, aby ste si mohli uplatňovať svoje práva v súlade s platnými právnymi predpismi.

       

· Prístup:

Môžete mať právo pristupovať k osobným údajom, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich webových lokalít alebo keď nás kontaktujete, ako aj právo kontrolovať a opravovať ich.

V niektorých prípadoch to môžete urobiť na stránke, na ktorej ste poskytli dané údaje.

Ak nás budete informovať o zmenách poštovej adresy, telefónneho čísla alebo e-mailové adresy, pomôžete nám tým udržiavať vaše presné údaje.

· Odmietnutie spracúvania:

MÔŽETE MAŤ NÁROK ODMIETNUŤ NIEKTORÉ TYPY SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI VRÁTANE PRÍPADOV, KEĎ SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA ZÁKLADE LEGITÍMNEHO ZÁUJMU ALEBO NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU.

V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH MÔŽEME PREUKÁZAŤ, ŽE MÁME PÁDNE LEGITÍMNE DÔVODY NA ĎALŠIE SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRIČOM V TAKÝCHTO PRÍPADOCH NEMÁME POVINNOSŤ VYHOVIEŤ VAŠEJ ŽIADOSTI.

· Vymazanie:

Môžete mať nárok požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

· Obmedzenie:

Máte mať právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, napríklad ak spochybníte ich presnosť.

· Prenosnosť údajov:

Môžete mať právo získať svoje osobné údaje a opätovne ich použiť na svoje vlastné účely.

Toto právo je známe ako právo na prenosnosť údajov a ak sa uplatňuje, musíme presunúť, skopírovať alebo preniesť vaše osobné údaje z našich systémov k vám alebo (ak je to technicky možné) k zvolenej tretej strane, pričom to neovplyvní ich použiteľnosť.

· Súhlas: Ak ste súhlasili so spracúvaním svojich osobných údajov, môžete mať právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade e-mailového marketingu použite prepojenie na zrušenie odberu v ktoromkoľvek z týchto marketingových e-mailov.

To neovplyvní zákonnosť spracúvania údajov vykonaného do tohto okamihu.

 

Na vaše žiadosti týkajúce sa uplatňovania vašich práv budeme reagovať v zákonnej lehote. Pokiaľ to umožňujú právne predpisy, môžeme za splnenie vašej žiadosti účtovať poplatok. Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Pred vybavením vašej žiadosti môžeme podniknúť kroky potrebné na overenie vašej identity. Ak sa domnievate, že naše spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, môžete podať sťažnosť u zodpovedného dozorného orgánu, aby overil dodržiavanie týchto právnych predpisov vo vašej jurisdikcii. Veľmi by sme ocenili, keby ste nám umožnili vyriešiť vzniknutý problém, preto nás v prípade akýchkoľvek sťažností kontaktujte.

 

Ak máte otázky týkajúce sa svojich práv alebo si chcete uplatniť svoje práva, môžete odoslať žiadosť o informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov prostredníctvom nasledujúceho prepojenia:

 

ResideoPrivacy@Resideo.com

 

12) Údaje detí

Vedome nezhromažďujeme údaje od detí a naše webové lokality nie sú určené ani adresované deťom.

Význam slova „dieťa“ podlieha zákonom a nariadeniam jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate.

 

13) Prepojenia na iné webové lokality

Naše webové lokality môžu obsahovať prepojenia na webové lokality, produkty a služby tretích strán.

Za tieto webové lokality, produkty a služby, ich zásady ani ich zhromažďovanie či iné spracúvanie vašich osobných údajov nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Postupy týchto tretích strán v súvislosti s údajmi zhromažďovanými prostredníctvom ich webových lokalít, produktov alebo služieb sa riadia ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

 

14) Kontakt

Ak máte otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo nášho spracúvania vašich osobných údajov, chcete podať sťažnosť alebo sa obrátiť na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, použite kontaktné údaje uvedené nižšie.

Riešenie otázky s cieľom dosiahnuť uspokojivý výsledok sa bude hľadať v čo najkratšom čase.

https://adiglobal.sk/sk/page/kontakty


15) Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme príležitostne aktualizovať.

V takom prípade sa zmení aj dátum „poslednej aktualizácie“ uvedený v hornej a spodnej časti vyhlásenia o ochrane osobných údajov a podnikneme príslušné ďalšie kroky vyžadované platnými právnymi predpismi.         

 

 

 

Posledná aktualizácia 24. mája 2018